Temperatura zapłonu w tyglu zamkniętym

  /    /  Temperatura zapłonu w tyglu zamkniętym

 

 

Aparat Aparat do oznaczania temperatury zapłonu metodą tygla zamkniętego Pensky-Martens

ISL OptiFlash

Objętość próbki do badania 200 mL
Jednostka ºC
Wynik Temperatura zapłonu, najniższa temperatura badanej próbki,
w jakiej następuje zapłon oparów nad próbką po przyłożeniu źródła zapłonu w znormalizowanych warunkach.
Badany materiał Przetwory naftowe, biodiesel, rozpuszczalniki, chemikalia i inne ciecze.
Opis W celu oznaczenia temperatury zapłonu próbkę badanego produktu umieszcza się w specjalnym tyglu testowym, do objętości wskazywanej przez umieszczony na nim znak. Następnie próbka jest grzana ze stałą prędkością i jednocześnie ciągle mieszana. W regularnych odstępach czasu, w tyglu zanurzana jest końcówka z zapłonnikiem elektrycznym. Na czas zanurzania zapłonnika mieszanie jest przerywane.
Wykorzystanie Temperatura zapłonu jest parametrem oceny postanowień dotyczących bezpieczeństwa w transporcie,  przy określaniu
łatwopalności i palności substancji. Jest jednym z kilku parametrów branych pod uwagę przy ogólnej ocenie ryzyka pożarowego substancji.Parametr ten umożliwia również kontrolę jakości produktów naftowych.
Metoda PN-EN ISO 2719